Cơ hội tài trợ

Global Bridges cung cấp cho các nhà tài trợ một cơ chế đã được chứng minh để xác định và đảm bảo nguồn tài trợ cho các dự án độc lập trong việc xây dựng năng lực và cải tiến chất lượng.

Vai trò & Trách nhiệm của Tài trợ Nâng cao Năng lực

Theo mô hình này, Global Bridges mời các tổ chức đăng ký tài trợ để thực hiện các chương trình đào tạo dựa trên bằng chứng, độc lập.