Điểm nổi bật của Chương trình

Ung thư
Cầu toàn cầu ung thư - Tiến trình ảo không mong đợi

Global Bridges Oncology do Tiến sĩ Kenneth Merrell và Tiến sĩ Kebede Begna lãnh đạo, với Katie Kemper và Miranda Rank là đối tác hành chính. Vào đầu năm 2020, mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch đối với Tiến sĩ Merrell, Tiến sĩ Begna và nhóm Ung thư Cầu nối Toàn cầu. Họ đã có nhiều sự kiện nâng cao nhận thức về ung thư và các buổi đào tạo về ung thư được lên lịch ở Ghana và Ethiopia…

Xem thêm trên bản đồ

Tham gia Cộng đồng Cầu nối Toàn cầu!

Nhận cập nhật dự án và cơ hội tài trợ.